Kérdése van? Hívjon minket a 06-30-40-11-408-as telefonszámon vagy írjon nekünk!
Fizetési lehetőségek

banki átutalás paypal fizetés mastercard bankkártyás fizetés visa bankkártyás fizetés

A részletes fizetési információk megtekintéséhez kattintson ide!

Kérdése van? Küldje el most!

Általános Szerződési Feltételek (Tárhely, Domain, VPS)1.1. Szolgáltatás igénybevételének és használatának feltételei:


Megrendelő köteles a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül az alábbi magatartások tanúsítása:

1.1.1. Illegális felhasználás: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel vagy bármilyen más módon), amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely vonatkozó jogszabállyal, illegális alkalmazásnak minősül. Ilyen tevékenység például különösen szoftverek illegális példányainak felhelyezése a szolgáltató szerverére, illetve ilyen szoftverek terjesztése Megrendelő webhelyéről.

1.1.2. Fenyegetések: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel vagy bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység tervezése.

1.1.3. Zaklatás: A szolgáltatás igénybevétele olyan továbbításra (e-mail, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja.

1.1.4. Kiskorúnak okozott sérelem: A szolgáltatás felhasználása kiskorúnak okozott sérelem előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális tolakodást, bűntető feljelentést vonhat maga után.

1.1.5. E-mail hírözön: Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír média alkalmazásának megakadályozására.

1.1.6. E-mail / Üzenethamisítás: A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.

1.1.7. Kéretlen reklámlevelek, önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése: A szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail továbbírására.

1.1.8. AUSENET SPAM alkalmazása: A szabályokat és előírásokat megsértő, bármely hírcsoportnak vagy levelezési lista alapszabályainak ellentmondó üzenet vagy reklámok postázása. A hírcsoport vagy levelező lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek megengedettek.

1.1.9. Jogosulatlan hozzáférés: A szolgáltatás használata mások adataihoz való illetéktelen hozzáférésére, vagy annak megkísérlésére, illetőleg a Szolgáltató vagy más személy, számítógép, szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerek biztonsági rendelkezéseinek feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte-e.

1.1.10. Szerzői jog, Szabadalom, Védjegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulajdon jogának megsértése: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mail, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely valamilyen szabadalom, védjegy, üzleti titok, szellemi tulajdon, vagy harmadik fél bármilyen más egyéb személyhez fűződő jogának megsértését eredményezi, különös tekintettel a szerzői jog általvédett anyagok engedély nélküli másolására, a magazinokból, könyvekből vagy egyéb szerzői jog által védett forrásból származó fényképek digitalizálására és megosztására, valamint a szerzői jog által védett szoftverek engedély nélküli átadására.

1.1.11. Személyes adat gyűjtés: Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül.

1.1.12. Ellenséges tevékenység folytatása: Megrendelő semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehesse. Megrendelő semmilyen tevékenységgel illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen alkalmazásra. A szolgáltatás felfüggesztésére kerül a jogsértés orvoslásáig.

1.1.13. Megtévesztés: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele szándékos megtévesztés vagy félrevezető állítások, írásos anyagok közlésére/továbbítására.

1.1.14. Csalárd tevékenység: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen pénzügyi csalás, mint például ”piramis játék”, vagy egyéb tiltott üzleti modellek alkalmazása, terjedésének elősegítése, népszerűsítése.

1.1.15. Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése: Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, amely más személyének, adatoknak és/vagy számítógép rendszerek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik.

1.1.16. Hálózati és személyi biztonság megsértése: A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő felhasználókat büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A Szolgáltató teljes mértékben együttműködik más rendszerek vagy hálózatok biztonsága megszegésének kivizsgálásában, és együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A felhasználó azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett minden kísérlet (például, adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, valamint más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy hálózati szondázó programok, stb.) és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.

1.2. Szolgáltatás igénybevételének és használatának további feltételei:


1.2.1. Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma és a tárolt tartalom felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.

1.2.2. Megrendelő a tárhelyen folytatott tevékenységével nem vehet részt sem közvetett, sem közvetlen módon illegális (szerzői és szomszédos jogokat bármilyen mértékben sértő) tartalmak megosztásában, ilyen vagy ilyen jellegű tartalmak közvetítésében.

1.2.3. Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen/rendeltetésszerűen használni. A hibás vagy helytelen használatból, illetve aránytalanul magas erőforrás-használatból eredő (további) károk megelőzése/elhárítása érdekében Szolgáltató jogosult a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő a helytelen használattal okozott károkért felelősséggel tartozik.


2.1. Szolgáltató és Megrendelő kötelezettségei:


2.1.1. Szolgáltatás biztosítása: Szolgáltató vállalja Megrendelő számára az online megrendelés leadásakor választott szolgáltatáscsomag és benne meghatározott szolgáltatások biztosítását, stabil és gyors rendelkezésre állását, melyért Megrendelő a Szolgáltató által meghatározott díjat köteles fizetni. Szolgáltató a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatásokat a díjfizetési kötelezettség ill. díjtartozás tekintetében együttesen kezeli, díjtartozás esetén a Megrendelő által igénybevett szolgáltatásokat együttesen korlátozhatja.

2.1.2. Díjváltozás, díj-garancia: Szolgáltató vállalja, hogy a megrendeléskor meghatározott díjat 13 naptári hónapon belül nem módosítja, a 13 hónap leteltét követően is legfeljebb a KSH által meghatározott éves inflációs ráta mértékével emelheti.

2.1.3. Szerződés formája: A www.virtualpark.hu honlapon elküldött megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül e-mailben jelezheti az info@virtualpark.hu címre küldött levélben. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével, ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) elfogadásával és a Megrendelés elküldése gombra való kattintással kerül megkötésre. Szolgáltató/Üzemeltető: EVOLUTIONET Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023)

2.1.4. Szerződés időtartama, felmondás: Felek a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó megállapodást, elektronikus szerződést határozatlan időtartamra kötik, kölcsönösen 1 hónap felmondási idővel, normál felmondás esetén. A felmondási idő végéig Szolgáltató köteles a vállalt szolgáltatást nyújtani, Megrendelő pedig a vonatkozó díjakat Szolgáltató részére kifizetni. Szolgáltató azonnali felmondással élhet, amennyiben Megrendelő nem tartja be az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit, vagy bármely pontban megsérti az ÁSZF-ben foglaltakat és az ÁSZF-et sértő magatartást értesítést követően sem szünteti be. Ilyen esetben a kifizetett szolgáltatási díj visszatérítésére nincs lehetőség. Megrendelő azonnali felmondással élhet, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti az ÁSZF-ben tett vállalásait. Ilyen esetben az előfizetésből fennmaradó időszakra kifizetett díjat Szolgáltató köteles 8 napon belül visszatéríteni Megrendelő részére.

2.1.5. Rendelkezésre állás: Szolgáltató a www.virtualpark.hu címen meghirdetett szolgáltatásainak elérésére 99.9% rendelkezésre állási arányt vállal éves szinten. Szolgáltató a maximális üzemidő elérésére törekszik, ezért minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni. Szolgáltató nem vonható felelősségre rajta kívül álló, a szolgáltatás zavartalan nyújtását megakadályozó hibákért, vis major okokért. Az előre bejelentett és Megrendelővel előzetesen egyeztetett karbantartási/frissítési munkák miatti üzemkiesésre nem vonatkozik a vállalt rendelkezésre állási arány, ugyanakkor az ilyen jellegű beavatkozásokat Szolgáltató igyekszik elkerülni, a kiszolgáló hátteret (mind hardveres, mind szoftveres oldalról) ennek megfelelően építi ki.

2.1.6. Felelősségvállalás: Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerverek üzemeltetési helyét érintő tűz, vízkár, erőszakos behatolásból eredő kár, valamint szokásos vis major okok bekövetkezése esetén, valamint az elektromos tápellátás hibája által okozott kárért, BIX hibákért vagy üzemzavarért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Megrendelő nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem bizonyítható.

2.1.7. Hibabejelentés: Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatásait érintő hibák bejelentését az support@virtualpark.hu címen 0-24 órában fogadja, azokra munkaidőben legfeljebb 1-2 órán belül, munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon 8-12 órán belül érdemben reagál az illetékes munkatárs(ak) terheltségének és a feladat prioritásának függvényében. Amennyiben a szolgáltatást érintő hiba valós, úgy annak kivizsgálását Szolgáltató a bejelentést követően azonnal megkezdi, javítását a probléma prioritásától függően elvégzi. A technikai felügyeletet munkaidőn kívül Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatások üzemidejének maximalizálása céljából tartja fent. A szolgáltatások folyamatos üzemét nem érintő vagy nem a Szolgáltató hatás- vagy feladatkörébe tartozó kérések, kérdések és bejelentések feldolgozása normál munkaidőben (H-P, 9-17 óráig) az általános ügyfélszolgálat keretei közt történik, munkaidőn kívül alacsony prioritású feladatok közé sorolandó.


Utoljára frissítve: 2012. 05. 24.

EVOLUTIONET KFT.

Valid XHTML 1.0 Transitional